เรียนภาษาอังกฤษ สายไหม

และ วิชาคณิตศาสตร์

เรียนภาษาอังกฤษ สายไหม

(โซนใกล้เคียง)
ลำลูกกา รังสิต วัชรพล สุขาภิบาล5
(เรียนภาษาอังกฤษ สายไหม)

 • เราคือศูนย์พัฒนาศักยภาพ และความมั่นใจในการเรียน ในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ในเครือร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
 • ซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับเด็ก เน้นการเรียนแบบเข้าใจ รู้จักประยุกต์ใช้ในสิ่งที่เรียน ตลอดจนเสริมความมั่นใจในการเรียน

เรียนภาษาอังกฤษ สายไหม

ความแตกต่าง (Active English)

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Communicative Language Teaching: CLT) โดยเน้นการฝึกใช้ภาษาอังกฤษ เพราะซีเอ็ดเชื่อว่า

ยิ่งนักเรียนได้มีโอกาสได้พูด หรือได้ใช้ภาษาอังกฤษบ่อยมากเท่าไหร่ ก็จะมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) มากขึ้นเท่านั้น

>ความสำคัญของภาษาอังกฤษ < คลิ๊ก

ดังนั้นเรียนภาษาอังกฤษ สายไหม หลักสูตร ACTive English จึงเป็นหลักสูตรที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกพูด ฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้มากกว่าการเรียนในหลักสูตรอื่นๆ ถึง 10 เท่าตัว!

ในขณะที่หลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ มักจะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนจำกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ และฝึกท่องศัพท์เดี่ยวๆ เพื่อทำข้อสอบกากบาท (Grammar Translation Method: GMT)

ซึ่งไม่สามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ให้กับนักเรียนได้

หลักสูตรของซีเอ็ดเน้นให้นักเรียนตอบเป็นประโยค และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ การเรียนการสอนสำหรับน้องๆวัยประถมต้น จะเน้นให้นักเรียนสนทนาผ่านโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง (Sentence Pattern)

โดยคุณครูจะจัดกิจกรรมหลากหลาย มาเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกใช้ ถาม-ตอบรูปประโยคต่างๆอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยวิธีการสอนแบบซีเอ็ด เรียนภาษาอังกฤษ สายไหมนี้ น้องๆจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยำ คล่องแคล่ว และ ถูกต้อง

แตกต่างจากการท่องจำหลักไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะไม่สามารถทำให้ผู้เรียนกล้าใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ

นักเรียนรีวิว

น้องคริสตัน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรียนอยู่ใน level 9 ในหลักสูตร ACTive English เรียนภาษาอังกฤษ สายไหม คุณแม่มองหาหลักสูตรที่ช่วยฝึกฝนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้กับน้อง

รวมถึงการสะกดคำศัพท์และไวยากรณ์ โดยมองหาหลักสูตรที่เข้มข้นและสนุกสนาน เพื่อจูงใจผู้เรียน และให้น้องรู้สึกเพลิดเพลินกับการเรียนไปในเวลาเดียวกัน

กล้าตอบภาษาอังกฤษในห้องเรียนได้อย่างไร?

ในคลาสเรียนนอกจากจะมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย สีสันสดใสและน่าสนใจแล้ว รูปแบบการสอนส่วนใหญ่ จะจัดอยู่ในรูปแบบกิจกรรมการแข่งขัน เพื่อให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนาน และเพลิดเพลินไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ สายไหม

>ทำไมต้องเรียนเพิ่ม ? < คลิ๊ก

โดยในห้องเรียนจะมี กิจกรรมหลากหลายตามหน่วยการเรียนรู้ต่างๆทั้ง

 • Let’s learn (หน่วยการเรียนรู้ คำศัพท์ การสะกด) ,
 • Let’s practice (หน่วยการเรียนรู้ ไวยากรณ์),
 • Let’s talk (หน่วยการเรียนรู้ การสนทนา conversation),
 • Let’s read (หน่วยการเรียนรู้การอ่าน Reading comprehension),
 • Let’s say(หน่วยการเรียนรู้ การอ่านและการออกเสียง Phonics)

โดยที่น้องๆจะลืมไปเลยว่ากำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และความสนุกสนาน

ความแตกต่าง (FanMath)

ในบางหลักสูตรจะเน้นให้นักเรียนสังเกต keyword ในโจทย์ เพื่อกำหนดว่าโจทย์ข้อนี้ต้องการใช้การบวก การลบ การคูณ หรือการหาร เพื่อเขียนประโยคสัญลักษณ์ โดยที่นักเรียนอาจจะไม่เข้าใจ โจทย์จริงๆ ทำให้วิเคราะห์โจทย์ผิดพลาด

แตกต่างจากการสอนโดยใช้ Bar Modeling ในหลักสูตร Fan Math ที่จะเน้นสอนให้นักเรียนเข้าใจได้อย่างเห็นภาพและสามารถใช้ข้อมูล เงื่อนไข ความสัมพันธ์ที่โจทย์กำหนดมาให้ ในการออกแบบวิธีการแก้โจทย์ปัญหาและหาคำตอบที่ต้องการ

หลักสูตร FAN Math แตกต่างจากหลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์อื่นๆ อย่างไร?

 • เป็นหลักสูตรที่เน้นในการสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน (นักเรียนจะไม่ถูกสอนแบบผิดๆ แบบที่ให้จำแต่สูตร หรือวิธีคิดลัด โดยที่ไม่เข้าใจสาระสำคัญ หรือที่มาที่ไปของเนื้อหาที่เรียน)
 • เน้นเรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขโจทย์ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ PISA โดยเนื้อหาที่เรียนตรงกับหลักสูตรไทย แต่ใช้แนวทางการสอนแบบสิงคโปร์ (Model Approach และ Problem Solving Heuristics) ในการช่วยอธิบาย และฝึกให้นักเรียนตีความโจทย์
 • คุณครูในหลักสูตร Fan Math จะเน้นให้นักเรียนฝึกทำโจทย์ด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง หากนักเรียนไม่เข้าใจในส่วนไหนก็สามารถสอบถามคุณครูได้ทันที
 • โดยหลักสูตร Fan Math เชื่อว่าหากนักเรียนสามารถทำโจทย์ได้ด้วยตนเอง นักเรียนจะมีความเข้าใจที่ตกผลึก มีความมั่นใจในการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
 • บางหลักสูตรเน้นเฉพาะการคำนวณ การคิดเร็ว โดยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเดิมๆซ้ำๆ ซึ่งนักเรียนอาจจะคำนวณได้รวดเร็ว แต่ขาดทักษะในการตีความโจทย์ปัญหาทำให้มีปัญหาเมื่อนักเรียนต้องเรียนในระดับที่สูงขึ้นและซับซ้อนมากขึ้น
 • บางหลักสูตรประชาสัมพันธ์ว่าเน้นทักษะการแก้โจทย์ปัญหา แต่มักไม่มีแนวทางในการสอนอย่างชัดเจน เพียงแต่เน้นให้เด็กฝึกทำโจทย์มากๆ เพื่อให้นักเรียนจำข้อสอบให้ได้มากที่สุด
 • การเรียนทั่วไปในบางครั้ง จะเป็นลักษณะคุณครู “นำเอาแนวข้อสอบที่โรงเรียน มาให้นักเรียนฝึกทำก่อน” ดังนั้นผลการเรียนที่ดีอาจมิได้สะท้อนมาจากความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้น เพียงแต่เป็นผลมาจากการที่นักเรียนทราบแนวข้อสอบก่อนเท่านั้นเอง
 • แตกต่างจากการเรียนทั่วไปซึ่งจะมีนักเรียนรวมกันในห้องเป็นจำนวนมาก คุณครูผู้สอนมักจะ “บอกวิธีทำให้และให้นักเรียนเขียนตามหรือลอกตาม” โดยที่นักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจบทเรียนอย่างแท้จริง
 • แม้ว่าการเรียนจะมีมุกตลกจากคุณครูผู้สอน บรรยากาศดูเป็นกันเอง แต่เนื่องจากมีนักเรียนเป็นจำนวนมาก ในบางครั้งทำให้เวลานักเรียนไม่เข้าใจ ก็มักจะไม่กล้าถามหรือไม่ค่อยมีโอกาสให้สอบถามกับคุณครู

SE-ED Learning Center สาขาอื่นๆ

จะมีทั้งหมดประมาณ 20 สาขา ทั่วประเทศ

ดูสาขาอื่นๆ
Click !

หลักสูตร FAN Math เหมาะกับนักเรียนชั้นเรียนใด?

หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math เป็นหลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา ที่เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

โดยมีแนวทางในการสอนที่เน้นไปที่การสร้างความเข้าใจในหลักการคณิตศาสตร์ ทักษะคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ตามแนวทางของ PISA สำหรับแนวทางในการเรียนการสอน

หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math ได้มีการประยุกต์ใช้หลักการของ Model Approach (หรือ Bar Modeling) และ Problem Solving Heuristics ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง

สรุป

สถาบันสำหรับเรียนภาษาอังกฤษ สายไหม และ โซนใกล้เคียง สอนภาษาอังกฤษนักเรียนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 2 – มัธยม 3 และยังมีสอนวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับ อนุบาล 3 – มัธยม 3

คำถามที่พบบ่อย FAQ

1. สอนทั้งหมดกี่วิชา? สอนระดับชั้นใดบ้าง ?

วิชาภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ ระดับ อนุบาล 2 – มัธยม 3

2. หากหยุดเรียน ตัดชั่วโมงเรียนหรือไม่ ?

ไม่ตัดชั่วโมงเรียน และจะมีการนัดเรียนชดเชยให้น้องเรียนทันเพื่อน

3. ค่าเรียนเท่าไร ?

1450-2000 บาท/เดือน/8 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นและวิชาที่สมัครเรียน

4. ติดต่อสถาบันได้อย่างไร ?

ไลน์ไอดี (@slcmt) https://lin.ee/9Lv1L4nE