เรียนพิเศษ รังสิต

โซนใกล้เคียง
(เรียนพิเศษ รังสิต ลำลูกกา)
(สายไหม วัชรพล สุขาภิบาล 5)

เรียนพิเศษ รังสิต และ โซนใกล้เคียง เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์เปิดตั้งแต่ พฤศจิกายน 2555 โดยเปิดมากว่า 10 ปี และมีการขยายสาขา เป็น 2 สาขา คือ สาขา ลำลูกกา และ สาขา สายไหม สถาบันมีความเชี่ยวชาญในการสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 2 ถึง มัธยม 3 

เรียนพิเศษ รังสิต จะมีทั้งหมด 2 สาขาคือ สาขา ลำลูกกา และ สายไหม มีทีมครูชุดเดียวกันสอนโดยใช้มาตรฐานเดียวกัน คัดเลือกคุณครูผู้สอนอย่างเข้มข้น ผู้ปกครองสามารถเลือกสาขาที่ใกล้บ้าน หรือสาขาที่มีรอบเรียนที่เหมาะสมกับทักษะของน้องๆ โดยสาขา ลำลูกกา จะอยู่ใกล้กับโซนรังสิตมากกว่า

เราคือศูนย์พัฒนาศักยภาพ และความมั่นใจในการเรียน ในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ในเครือร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

ซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วประเทศประมาณ 20 สาขา โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับเด็ก เน้นการเรียนแบบเข้าใจ รู้จักประยุกต์ใช้ในสิ่งที่เรียน ตลอดจนเสริมความมั่นใจในการเรียน

รู้จักเรามากขึ้นคลิ๊ก

เรียนพิเศษ ลำลูกกา

ทั้งสาขา ลำลูกกา และ สายไหม

หนังสือเรียนพิเศษ รังสิต (ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เรียนพิเศษรังสิต และ โซนใกล้เคียง ชื่อว่า Active English  เรียนภาษาอังกฤษ ที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร และทักษะใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ตามโครงสร้างประโยค และวงคำศัพท์ในมาตรฐาน CEFR ของสหภาพยุโรป

ผู้เรียนจะมีความมั่นใจในการเรียนภาษาอังกฤษ คุ้นเคย และกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เรียนแบบ Modular Approach เน้นการปูพื้นฐานแบบค่อยเป็นค่อยไป สามารถเรียนจัดสรรวิธีการเรียนแบบ Intensive Course และ Practice Coaching Model

เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่น เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคลเป็นหนังสือปกอ่อน กระดาษปอนด์ พิมพ์ 4 สีในเล่ม จัดอยู่ในแฟ้มพลาสติกอย่างดี แบ่งเป็น 2 ระดับดังนี้

 • ระดับพื้นฐานถึงกลาง Level 1-8

  ใน 1 ชุดหนังสือประกอบด้วย หนังสือทั้งหมด 4 เล่ม คือ student book, workbook A, workbook B และ หนังสืออ่านนอกเวลา

เรียนพิเศษ รังสิต
 • ระดับสูง Level 9-12

  ใน 1 ชุดหนังสือประกอบด้วยหนังสือทั้งหมด 5 เล่มคือ student book, workbook A, workbook B, Reading & Writing book และ หนังสืออ่านนอกเวลา

การใช้หนังสือเรียนพิเศษ รังสิต (ภาษาอังกฤษ)

การใช้หนังสือเรียนในห้องเรียนพิเศษ รังสิต และโซนใกล้เคียงแบ่งออกเป็นส่วนๆดังนี้

 • Student book – จะใช้เรียนในห้องเรียนไปพร้อมๆกับเพื่อน โดยคุณครูจะพาทำแบบฝึกหัดและเฉลยในห้องเรียน ใน 1 Level จะมีทั้งหมด 9 บทโดยจะมีการจัดการสอบเพื่อวัดผลทุก 3 บท
 • WorkBook A & B – จะใช้เรียนในห้องเรียนเป็นบางส่วน และ บางส่วนเป็นการบ้าน การบ้านจะมีประมาณสัปดาห์ละ 2-4 หน้า โดยหากมีแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการฟังจะสามารถฟังได้จาก website ของสถาบันที่หน้านี้
 • Reading & Writing book – เป็นหนังสือที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับ Level 9 -12 ซึ่งจะเป็นแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียนที่มีเนื้อเรื่องยาวขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับนี้
 • หนังสืออ่านนอกเวลา – ใช้สำหรับให้นักเรียนใช้อ่านนอกเวลา นักเรียนควรอ่านก่อนเรียนจบเลเวลนั้นๆ ผู้ปกครองจะใช้หนังสือเล่มนี้หลังทำการบ้านเสร็จ ในการอ่านเพื่อเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ

เมื่อน้องๆเรียนที่เรียนพิเศษ รังสิต และโซนใกล้เคียง ในวิชาภาษาอังกฤษครบ 3 บทจะมีการทดสอบความเข้าใจเนื้อหา 3 บทล่าสุด และมีการสรุปผลคะแนนส่งให้ผู้ปกครอง โดย 1 เลเวลจะมีการสอบ 3 ครั้ง คือการสอบ Unit 1-3, Unit 4-6 และ Unit 7-9

หนังสือเรียนพิเศษ รังสิต (คณิตศาสตร์)

หลักสูตรคณิตศาสตร์ที่เรียนพิเศษรังสิต และ โซนใกล้เคียง ชื่อว่า Fan Math เป็นหลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์จาก SE-ED Learning Center ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ผสมผสานไปพร้อมๆ กับการฝึกฝน

เพราะเราเชื่อว่าการเรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจและการฝึกฝนที่พอเหมาะ เป็นหัวใจสำคัญในการเก่งคณิตศาสตร์

เป็นแบบฝึกหัดที่ใช้แนวคิด Bar Modeling และ Heuristics ของประเทศสิงคโปร์ ในการฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาให้กับเด็กๆ นอกจากนี้ยังทำให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง เวลาที่ต้องเจอกับโจทย์ยากๆ โจทย์ยาวๆ อีกด้วย

 • นักเรียนจะได้รับการฝึกให้คิดแบบเห็นภาพ และมีทักษะในการประมวลข้อมูล เงื่อนไข และความสัมพันธ์ที่โจทย์กำหนด เพื่อใช้ในการคิดกระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหาเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้อง
 • เรียนพิเศษ รังสิต ได้ออกแบบฝึกหัดที่มีการอธิบายอย่างละเอียด เป็นขั้นเป็นตอน ทำให้คุณครูสามารถอธิบายหลักการสำคัญให้กับนักเรียนได้ เหมาะสำหรับนักเรียน ในการฝึกทำโจทย์เพื่อพัฒนาตนเอง 

หนังสือที่เรียนพิเศษ รังสิต หลักสูตร FANMATH

ประกอบด้วย 6 ระดับ FANMATH 1 – FANMATH 6

 • ในแต่ละระดับจะมีทั้งหมด 8 ชุด คือชุด A, B, C, D, E, F, G, และ H

 • ในแต่ละชุดจะประกอบด้วยหนังสือเรียน เล่ม 1 และ เล่ม 2

SE-ED Learning Center

เรียนพิเศษ สายไหม / เรียนพิเศษ ลำลูกกา

สาขา ลำลูกกา และ สายไหม

การใช้หนังสือเรียนพิเศษ รังสิต (คณิตศาสตร์)

น้องๆจะได้เรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ โดยเน้นโจทย์ปัญหา โดยจะเรียนตามระดับหรือ ไม่ควรต่ำกว่าระดับชั้นเกินครึ่งชั้นปี และ ไม่ควรสูงกว่าระดับชั้น เกิน 1 ปี

เช่นนักเรียนอยู่ ป.2 เทอม 1

 • เรียนต่ำกว่าระดับชั้น ไม่ควรต่ำกว่า FAN1E
 • เรียนตามระดับชั้น FAN2A-FAN2D
 • เรียนสูงกว่าระดับชั้น ไม่ควรเกินกว่า FAN3D
 • ประถม 1 เทอม 1 FAN1A-FAN1D
 • ประถม 1 เทอม 2 FAN1E-FAN1H
 • ประถม 2 เทอม 1 FAN2A-FAN2D
 • ประถม 2 เทอม 2 FAN2E-FAN2H
 • ประถม 3 เทอม 1 FAN3A-FAN3D
 • ประถม 3 เทอม 2 FAN3E-FAN3H

เรียนพิเศษ รังสิต ป.1-ป.3 (คณิต)

 • ประถม 4 เทอม 1 FAN4A-FAN4D
 • ประถม 4 เทอม 2 FAN4E-FAN4H
 • ประถม 5 เทอม 1 FAN5A-FAN5D
 • ประถม 5 เทอม 2 FAN5E-FAN5H
 • ประถม 6 เทอม 1 FAN6A-FAN6D
 • ประถม 6 เทอม 2 FAN6E-FAN6H

เรียนพิเศษ รังสิต ป.4-ป.6 (คณิต)

เมื่อเรียนจบทุกเล่มจะมีทดสอบความเข้า 1 ครั้ง สำหรับเล่ม D และ H จะมีการสอบ 2 ครั้ง

 • ครั้งที่ 2 ของเล่ม D จะเป็นเนื้อหาของเล่ม A-D
 • ครั้งที่ 2 ของเล่ม H จะเป็นเนื้อหาของเล่ม E-H

การสอบที่เรียนพิเศษ รังสิต และโซนใกล้เคียง คุณครูจะพยายามให้น้องทำเองให้มากที่สุด และมีการส่งผลสอบให้ผู้ปกครองรับทราบ

สรุป

เรียนพิเศษ รังสิต และ โซนใกล้เคียง เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ ระดับ อ.2 ถึง ม.3 แนะนำหนังสือเรียนทั้ง 2 วิชา วิชาภาษาอังกฤษ และ วิชาคณิตศาสตร์ รวมถึงแนะนำเกี่ยวกับการใช้หนังสือและการทดสอบความเข้าใจระหว่างเรียน

1. SE-ED Learning Center สาขา ใดใกล้รังสิตที่สุด

สาขา ลำลูกกา ใกล้โซนรังสิตมากที่สุด มีสอนวิชา คณิตศาสตร์และ ภาษาอังกฤษ ระดับ อ.2 – ม.3

2. เรียนที่นี่วัดผลอย่างไร ?

สำหรับวิชาภาษาอังกฤษทีสอบทุก 3 บทเรียน (1 ครั้งทุก 2 เดือน) วิชาคณิตศาสตร์มีทดสอบทุก 12 บทเรียน (2 ครั้งทุกๆ 3 เดือน)

3. เปิดมาแล้วกี่ปี ? (ถึงปี 2022)

สาขา ลำลูกกา เปิดมาแล้ว 10 ปี และสาขา สายไหมเปิดมาแล้ว 3 ปี

4. SE-ED learning Center มีทั้งหมดกี่สาขา ?

20 ทั่วประเทศ เป็นของสาขาเรา 2 สาขา คือ สาขา ลำลูกกา และ สายไหม